ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Nhóm quản lý

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Mr. CHUA CHUN FONG
PRESIDENT | TỔNG GIÁM ĐỐC


Ms. DƯƠNG MAI ANH
SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC CẤP CAO


Ms. NGUYỄN THU PHƯƠNG
SENIOR VICE PRESIDENT | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CẤP CAO

LÊ NGUYỄN THÁI DUY
VICE PRESIDENT, TECHNICAL OPERATION  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH KỸ THUẬT