THÀNH VIÊN WLA & APLA

Thành viên WLA & APLA

THÀNH VIÊN WLA & APLA

Berjaya Gia Thịnh được chấp thuận trở thành thành viên liên kết của APLA ngày 08/05/2017. Thông tin được đăng tải trên website của APLA theo link https://www.asiapacific-lotteries.com/assoVietnam/

Berjaya Gia Thinh was accepted as APLA Associate Member on May 8th, 2017. The information is posted on the APLA’s under the link: https://www.asiapacific-lotteries.com/assoVietnam/

Berjaya Gia Thịnh được chấp thuận trở thành thành viên liên kết của WLA. Thông tin được đăng tải trên website của WLA theo link: https://www.world-lotteries.org/members/our-members/associate-members

Berjaya Gia Thinh was accepted as APLA Associate Member. The information is posted on the WLA’s website under the link: https://www.world-lotteries.org/members/our-members/associate-members