ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Nhóm quản lý

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Mr. CHUA CHUN FONG

President | Tổng Giám Đốc

Ms. DƯƠNG MAI ANH

Senior Executive Vice President  | Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

Ms. NGUYỄN THU PHƯƠNG

Senior Vice President | Phó Tổng Giám Đốc